an cung lê triều là thuốc?

An Cung Lê Triều, Nguyễn Quý Thanh!