bà hương bị tai biến

Bà Hương cùng cháu đến mua cùng lúc gần chục lọ an cung trúc hoàn.