Bác Lê Xuân Chính thôn Trung Phụ – Trong, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Bác Lê Xuân Chính thôn Trung Phụ – Trong, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang