Bạch đậu khấu (cardamom)

Bạch đậu khấu (cardamom)