ông thành bị tai biến đã phục hồi trở lại

ông thành bị tai biến đã phục hồi trở lại