giấy chuyển viện

Giấy chuyển bà Dương Thị Hoài từ BV Việt Tiệp (Hải Phòng) lên BV Bạch Mai (Hà Nội)