ông nông viết chương thái nguyên

Vợ chồng ông Nông Viết Chương ở Thái Nguyên