Lương y Nguyễn Quý Thanh bắt mạch

Cách bắt mạch và cách xem lục phủ ngũ tạng đã kiệt hay chưa