bà phượng và con gái

Bà Phượng và con gái lên cảm ơn lương y Nguyễn Quý Thanh