tai biến mạch máu não

Bà Dương Thị Hoài đã được An Cung Trúc Hoàn cứu sống khi chỉ còn 1% hồi phục.