Sau khi xuất huyết não, nuốt được cháo nhưng nuốt nước bị sặc?

Sau khi xuất huyết não, nuốt được cháo nhưng nuốt nước bị sặc?