tắc mạch chi

Đoạn chát từ tháng trước của ông Cảnh với Lương Y