Tagged: Bệnh nhân

CÁCH BẮT MẠCH

Cách bắt mạch và cách xem lục phủ ngũ tạng đã kiệt hay chưa

Ngũ tạng khí tuyệt chứng hậu Chiêm nghiệm chứng bệnh của bệnh nhân để biết được “khí” ở ngũ tạng của người ấy, tạng nào đã tuyệt, tuyệt thì sẽ chết. Nghĩa là khí...