tai biến liệt nửa người

Tai biến liệt nửa người có thể sử dụng An Cung Trúc Hoàn không?